วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หน่วยขึ้นตรง และหน่วยพื้นที่ของ กองทัพภาคที่ ๓

กองฝ่ายอำนวยการของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3  กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3                                                 23001u@rta.mi.th 
กองข่าว กองทัพภาคที่ 3                                                 
23002u@rta.mi.th 
กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3                                                 
23003u@rta.mi.th 
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 3                                                 
23004u@rta.mi.th 
กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3                                                 
23005u@rta.mi.th 
กองปลัดบัญชี กองทัพภาคที่ 3                                                 
23009u@rta.mi.th 
แผนกต่างๆของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                
23006u@rta.mi.th ทบ.73496
แผนกสารบรรณ                                                
2300cu@rta.mi.th                                                                                               
WARROOM                                                 
2300nsu@rta.mi.th 
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 
กองทัพน้อยที่ 3                                                 
http://www.corps3-rta.com/ 
กองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3                                                 
23000u@rta.mi.th 
กรมทหารพรานที่ 31                                                 
23631u@rta.mi.th 
กรมทหารพรานที่ 32                                                 
23632u@rta.mi.th 
กรมทหารพรานที่ 35                                                 
23635u@rta.mi.th 
กรมทหารพรานที่ 36                                                 
23636u@rta.mi.th 
กองพันทหารสื่อสารที่ 23  
                                                23020u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
4500lu@rta.mi.th 
กองบัญชาการช่วยที่ 3                                                
23230u@rta.mi.th 
กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23                                                
23231u@rta.mi.th 
กองพันซ่อมบำรุงที่ 23                                                
23232u@rta.mi.th 
กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23
23233u@rta.mi.th 
กองพันทหารขนส่งที่ 23
23232u@rta.mi.th 
กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23
23235u@rta.mi.th 
มณฑลทหารบกที่ 31
53100u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร
55301u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดนครสวรรค์
55302u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดอุทัยธานี
55303u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
4500mu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกตาก
53140u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดตาก
55306u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
4500wu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
53120u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดพิจิตร
55304u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์
55310u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายขุนผาเมือง
4500xu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
53110u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดพิษณุโลก
55305u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดสุโขทัย
55307u@rta.mi.th 
มณฑลทหารบกที่ 32
53200u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดลำปาง
55315u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
4500nu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกพะเยา
53230u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดพะเยา
55309u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช
4501bu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
53220u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์
55308u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดแพร่
55314u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาหัก
4500qu@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกน่าน
53240u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดน่าน
55317u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
4500pu@rta.mi.th 
มณฑลทหารบกที่ 33
53300u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
55311u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดลำพูน
55312u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
55316u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
4500ou@rta.mi.th 
จังหวัดทหารบกเชียงราย
53320u@rta.mi.th 
สัสดีจังหวัดเชียงราย
55313u@rta.mi.th 
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
4500ru@rta.mi.th 
กองพลทหารราบที่ 4
23100u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 9
23101u@rta.mi.th 
กองพันทหารช่างที่ 4
23102u@rta.mi.th 
กองพันสื่อสารที่ 4
23103u@rta.mi.th 
กองพันเสนารักษ์ที่ 4
23106u@rta.mi.th 
กรมทหารราบที่ 4
23110u@rta.mi.th 
กรมทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 2
23112u@rta.mi.th 
กรมทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3
23113u@rta.mi.th 
กรมทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 4
23114u@rta.mi.th 
กองพลทหารราบที่ 7
http://www.7infantrydiv.com/ 
กรมทหารราบที่ 7 
http://www.7infreg.org/index.php/en/ 
กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 1
http://inf7001.zxq.net/ 
กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 2 
http://www.suddan7002.com/ 
กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 5 
http://www.lanna7005.com/ 
กรมทหารราบที่ 17
http://www.inf17th.com/ 
กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 2 
http://www.inf172.com/ 
กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 3 
http://www.rta173.com/ 
กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 4 
http://www.infbn174.com/ 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
23150u@rta.mi.th 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4
23151u@rta.mi.th 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 
http://www.artillery7.com/ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
http://www.7artillery.com/ 054- 431588
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
23154u@rta.mi.th 
กองพลทหารม้าที่ 1 
23200u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 26 23201u2rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 28
23202u@rta.mi.th 
กองพันทหารช่างที่ 8
23203u@rta.mi.th 
กองพันทหารสื่อสารที่ 11
23204u@rta.mi.th 
กองพันเสนารักษ์ที่ 8
23207u@rta.mi.th 
กรมทหารม้าที่ 2
23210u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 7
23211u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 10
23212u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 12
23213u@rta.mi.th 
กรมทหารม้าที่ 3
23220u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 13
23221u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 15
23222u@rta.mi.th 
กองพันทหารม้าที่ 18
23223u@rta.mi.th 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
23224u@rta.mi.th 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
23225u@rta.mi.th 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30
23226u@rta.mi.th 
กองพลพัฒนาที่ 3 
23300u@rta.mi.th 
กรมทหารช่างที่ 3
23310u@rta.mi.th 
กองพันทหารช่างที่ 302
23311u@rta.mi.th 
กองพันพัฒนาที่ 3
23312u@rta.mi.th 
หน่วยป้องกันชายแดนและภารกิจพิเศษในพื้นที่
โครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3   
กองอำนวยการโครงการความร่วมมือ
ไทย-พม่า เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชายแดน 
thai_myanmar@yahoo.com 053- 241471,055- 258100
กองกำลังนเรศวร  
กองกำลังผาเมือง  
หน่วยทหารในพื้นที่
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3   
กองบิน 46   

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Infantry

 

ทหารเสือพระเจ้าตาก

กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔

ท่านคือใคร ?  ทหารราบ

มาจากไหน ?  มาจากดิน